Kvkk

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

KULLANICI AYDINLATMA METNİ

 

Veri Sorumlusu

 

ClickMeLive mobil uygulaması ve internet sitesini (“Platform”) kullanımınız kapsamında kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Clickmelive Teknoloji Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından bu Aydınlatma Metni’nde açıklanan kapsamda işlenmektedir.

 

İlgili Kişiler ve İşlenen Kişisel Veriler

 

İlgili Kişi

Veri Kategorileri

Örnek Veriler

Platform Üyesi

Kimlik Verisi

İsim, Soyisim

İletişim Verisi

Telefon Numarası, Mail adresi

Müşteri İşlem Verisi

Çağrı Merkezi Kayıtları, Sipariş Bilgisi, Talep Bilgisi

İşlem Güvenliği Verisi

IP Adresi, Platform Giriş – Çıkış Bilgileri, Şifre ve Parola Bilgileri vb.

İşitsel Veri

Çağrı Merkezi Kayıtları

Hukuki İşlem Verisi

Üyelik Sözleşmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi

Görsel ve İşitsel Kayıt Verileri

Canlı yayın kayıtları

Platform Ziyaretçisi

İşlem Güvenliği Verisi

IP Adresi, Platform Giriş – Çıkış Bilgileri vb.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

 

Toplanan kişisel verileriniz, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ile Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile amaçları kapsamında aşağıdaki amaçlarla ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenmektedir.

 

§  Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

§  Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

§  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

§  Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

§  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

§  Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

§  İade Süreçlerinin Yürütülmesi

§  İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

§  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi

§  Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

§  Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

§  Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

§  Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

§  Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

§  Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

§  Reklam, Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

§  Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

§  Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

§  Sözleşme ve Üyelik Süreçlerinin Yürütülmesi

§  Talep / Şikayetlerin Takibi

§  Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

§  Ticari ve/veya İş Stratejilerinin Planlanması ve İcrası

§  Saklama ve Arşiv Süreçlerinin Yürütülmesi

§  Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

§  Sunulan Ürün ve Hizmetlerden Faydalandırmak için Gerekli Çalışmaların İş Birimleri Tarafından Yapılması ve İlgili İş Süreçlerinin Yürütülmesi

§  Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

§  Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

§  Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

 

Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 8. ve 9. maddesindeki kişisel verilerin aktarımına ilişkin kurallara uygun olarak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece yukarıda sayılan ilgili amaçların gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde aşağıdaki taraflara aktarılmaktadır.

§  Mevzuata uygun bir şekilde ürün teslimat süreçlerinin gerektiği gibi gerçekleştirilmesi için satın alınan ürünün satıcısına

§  Satın alınan ürünlerin teslim edilmesi için kargo şirketlerine

§  Üürüne ilişkin ödemenin alınabilmesi için bankalar ve ödeme hizmeti sağlayıcılara

§  Toplu SMS / e-posta gönderiminde çalışılan iş ortaklarımıza

§  Satış sonrası hizmetler için gerekli olması haline tedarikçilerimize ve ürün yetkili servislerine

§  Kampanya vb. amaçlarla iş birliği kurduğumuz iş ortaklarımıza,

§  Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için ilgili mevzuat gereği kapsamında yetkili kişi ve resmi kurumlara

§  Sundukları program ve sistemlerin gereği gibi kullanılabilmesi için teknoloji ve altyapı tedarikçilerimiz

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler kapsamında, www.clickmelive.cominternet sitesi, ClickMeLive mobil uygulaması, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak toplanmaktadır.

§  Kanunlarda açıkça öngörülmesi

§  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

§  İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

§  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

§  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

 

Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz.

·        Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·        Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,

·        Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·        Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·        Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,

·        İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·        İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·        İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·        Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etmek.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, ilgili mevzuatta öngörülen yöntemler ile Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız sonuçlandırılacaktır.

 

 

 

 

 

Clickmelive
Clickmelive